CentOS7 に Telnet サーバをインストールする

CentOS7 で Telnet サーバを有効化するには telnet-server パッケージをインストールします。

yum -y install telnet-server

起動&自動起動設定を実施して完了です。

systemctl enable telnet.socket
systemctl start telnet.socket

標準では Telnet クライアントが無い為、必要に応じてインストールしておきます。

yum -y install telnet

コメント

タイトルとURLをコピーしました